Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Konkurs na projekt graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ

 

pod hasłem:

Zofia Przewłocka patronem naszej szkoły – projekt sztandaru

 

I. Organizator konkursu:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

II. Cel konkursu:

–        stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do wyhaftowania sztandaru szkolnego;

–        rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży i dorosłych;

–        rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej;

–        popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

–        umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Bychawa.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. praca konkursowa musi być zgodna z osobiście zinterpretowanym tematem konkursu;
 2. każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę prac w formacie A3, wykonaną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp.;
 3. nie przyjmujemy prac zbiorowych;
 4. wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz klasa (dotyczy uczniów uczęszczających do szkoły);
 5. projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

–        AWERS – pełną nazwę szkoły, obraz graficzny związany z patronem lub jego twórczością, motto lub inny cytat związany z działalnością patrona szkoły.

–        REWERS – wzorzec urzędowy;

 1. praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach, oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach;
 2. do pracy musi być dołączony druk oświadczenia o zbyciu praw autorskich.

V. Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej lub wysłać na adres szkoły (Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa) do 30 listopada 2013r. wraz z załączonym do regulaminu konkursu oświadczeniem o zbyciu praw autorskich.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych:

–        zgodność z tematem,

–        interpretacja własna tematu,

–        walory artystyczne, kompozycja,

–        nawiązanie do postaci patronki naszej szkoły – Zofii Przewłockiej.

Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.

VII. Ocena prac konkursowych:

Zwycięska praca zostanie wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Mirosław Stoczkowski – Dyrektor Szkoły;
 2. Grażyna Ozimek – koordynator konkursu, nauczycielka plastyki;
 3. Elżbieta Kursa – koordynator projektu;
 4. Przewodniczący Rady Rodziców;
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

VIII. Nagrody

 1. I nagroda:

–        pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu;

–        nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły;

–        satysfakcja z tego, że projekt zostanie zrealizowany, a sztandar będzie przez wiele lat towarzyszył wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym;

 1. wyróżnienia dla II, III i IV miejsca;
 2. pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

IX. Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej oraz na stronie internetowej www.wolagalezowska.pl w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione indywidualnie.

 

 

30.09.2013, 3:10
Skip to content