Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 1. Nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej obejmuje dzieci zamieszkałe w gminie Bychawa.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przeprowadza się w terminie od 10 kwietnia do 31 maja 2017r..
 3. Składanie dokumentów odbywa się w terminie od 10 kwietnia do 28 kwietnia 2017.
 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie do 9 maja 2017r.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń odbywa się w dniu 10 maja 2017r.
 6. Postępowanie uzupełniające odbywa się w terminie od 1 czerwca do 9 czerwca 2017r.
 7. Rodzic/prawny opiekun kandydata do oddziału przedszkolnego składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) jako placówki drugiego wyboru.
 8. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat.
 9. Złożone w szkole wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do placówki drugiego wyboru dyrektor szkoły przekazuje właściwym placówkom.

Kryteria naboru

 1. Dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Dzieci, które są mieszkańcami gminy Bychawa i będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, mają zapewnione miejsca w placówkach oświatowych gminy Bychawa.
 3. Kryteria podstawowe:
  • pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty;
  • pozostawanie rodziny pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
  • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły – 2 punkty.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych wymienionych w ust. 3 należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 7. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.04.2017

godz. 8.00

28.04.2017

godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 maja 2017

godz.14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.05.2017

godz.14.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.05.2017

godz. 8.00

19.05.2017

godz.14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2017

godz.14.00

Postępowanie uzupełniające

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.06.2017

godz. 8.00

9.06.2017

godz.12.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2017

godz.14.00

8.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16.06.2017

godz. 8.00

23.06.2017

godz.14.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.06.2017

godz.14.00

 

Kryteria naboru:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

10.04.2017, 9:58