Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Rozwijaj Pasje w Bychawskim Centrum Kultury

Bychawskie Centrum Kultury w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe tj. Gmina Bychawa oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic informuje mieszkańców i uczniów szkół podstawowych Gminy Bychawa o uzyskaniu dofinansowania projektu:

Rozwijaj pasje w Bychawskim Centrum Kultury” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa.

Realizowane zadania w latach 2024-2025:

PIERWSZY NABÓR W STYCZNIU 2024 r. – do zadania nr 1-3

I. ZAJĘCIA STACJONARNE realizowane będą w okresie roku szkolnego 2024/2025 po lekcjach lub w weekendy, minimum 1 raz w tygodniu, poza okresem ferii i wakacji :

1. Sportowe zajęcia grupowe: 5 grup x minimum 8 uczniów – nastawione na aktywny rozwój w ramach grupowych dyscyplin sportowych (np. sporty drużynowe, taniec, szachy, sztuki walki, piłka nożna), które swoją różnorodnością przyczyniają się do większej efektywności opanowania cech motorycznych, opanowanie umiejętności pracy w grupie i rozwoju fizycznego uczniów. W programie zajęć m.in. gry i zabawy ruchowe, trening zdolności motorycznych, poznanie podstaw tańca, sportów grupowych oraz walki.

2. Wokalne zajęcia grupowe: 2 grupy x średnio 5 uczniów – warsztaty nastawione na rozwój umiejętności muzycznych i emisji głosu. Uczestnicy będą wykonywali ćwiczenia ze śpiewu, poznają podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu, uzyskują informacje na temat własnego głosu (skala, barwa, rodzaj głosu).

3. Artystyczne zajęcia grupowe: 1 grupa x minimum 3 uczniów – warsztaty rozwijające zainteresowania w obszarze plastyki i różnych sztuk wyrazu artystycznego. Ukazanie sztuki jako całości, w której różne dziedziny wzajemnie się przenikają, tworząc nowe

wartości. Rozwijają kompetencje związane z kreatywnością i innowacyjnością.

Ukazanie sztuki jako całości. W ramach zajęć oprócz opieki prowadzącego zapewnione będą niezbędne materiały i pomoce typu glina rzeźbiarska, materiały

papiernicze, farby do ceramiki, farby akwarelowe, farby witrażowe, szkicowniki itp.

II. PÓŁKOLONIE czas realizacji to ferie zimowe lub wakacje letnie 2024/2025 :

1. Laboratorium Naukowe: półkolonie 8 grup x 6 uczniów – na zajęciach uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia oraz konstrukcje, maszyny proste i przyrządy zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin ścisłych w tym ekologii i wpływu człowieka na środowisko, rozwijające kompetencje dotyczące zielonej transformacji oraz kompetencje przyrodnicze i techniczne. Zajęcia dostosowane zostaną do

poziomu rozwoju i edukacji uczniów. Każdemu przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyć będzie objaśnienie zagadnienia teoretycznego. W ramach zajęć wykorzystane zostaną zasoby ZPE opracowane w ramach projektu “E podręczniki do kształcenia ogólnego”. W celu zapewnienia zajęciom wysokiej jakości, cieszących się zainteresowaniem wśród uczniów zakupione zostaną pomoce do zajęć (materiały papiernicze, materiały zużywalne do przeprowadzania doświadczeń, książki, zestawy ćwiczeń dla uczniów), które uatrakcyjnią zajęcia i wpłyną na efektywność nauki.

III. POKAZY NAUKOWE czas realizacji 2024/2025:

1. Pokazy naukowe (10 pokazów) – ich celem jest rozwój kompetencji naukowo-przyrodniczych i zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności chemią, fizyką z zastosowaniem atrakcyjnych form prezentacji wiedzy. Każdy pokaz zawiera

wiadomości z innej dziedziny, składa się z serii doświadczeń uświadamiających, jak wiele różnorodnych zjawisk zachodzi wokół nas. Przykładowe tematy pokazów:

pokaz z ciekłym azotem, pokaz z suchym lodem, pokazy chemiczny, pokaz fizyczny, pokaz robotów.

IV. ZAJĘCIA WYJAZDOWE do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą, czas realizacji to ferie zimowe lub wakacje letnie 2024/2025 :

1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (3 wyjazdy po 35 uczniów) – wstęp i zwiedzanie centrum edukacyjnego, prezentacja wiedzy z nauk ścisłych w formie interaktywnych stanowisk edukacyjnych, z użyciem multimediów i narzędzi aktywizujących. Interaktywne eksponaty zachęcają do samodzielnego odkrywania ich właściwości, co zdecydowanie lepiej tłumaczy rządzące światem mechanizmy oraz wizyta w planetarium i spacer po Starym Mieście.

2. Zoom Natury w Janowie Lubelskim (1 wyjazd 35 uczniów) – wstęp i zwiedzanie centrum w ramach poszczególnych Laboratoriów Wiedzy dotyczących dziedzin przyrodniczych, np. Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauny i Troposfery oraz Energia i Recykling. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami z zakresu: przyrody, historii naturalnej, geologii, geografii i ekologii poprzez eksperymenty i doświadczenia. Program wycieczki obejmuje zajęcia edukacyjne: laboratorium główne, warsztaty tematyczne, grę terenową, park kreatywny.

3. Podziemia Kredowe w Chełmie (2 wyjazdy po 35 uczniów) – zwiedzanie labiryntu podziemnych korytarzy wykutych w skale kredowej, której złoża zalegają obficie pod powierzchnią miasta Chełm, na kilku kondygnacjach. Rozwój umiejętności matematycznych i przyrodniczych poprzez poznanie historii górnictwa i procesu wydobywania kredy i ukształtowania geologicznego regionu. Zwiedzanie z przewodnikiem Podziemi Kredowych oraz zwiedzanie Chełma.

4. Iluzja na wesoło – Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie

(2 wyjazdy po 35 uczniów) – wstęp i zwiedzanie centrum edukacyjnego, prezentacja wiedzy z fizyki i optyki na podstawie różnorodnych stanowisk edukacyjnych opartych na zmysłach wzroku, równowagi i innych. Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych z użyciem aktywizujących form nauki. Program wycieczki obejmuje zwiedzanie atrakcji w Farmie iluzji – świat sił magii, powietrza i ziemi w ramach pakietu magiczna przygoda oraz udział uczniów w 1 pakiecie rozszerzonym Akademia Iluzji

lub Tajemnice Egiptu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mieszkających i uczących się na terenie gminy Bychawa znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Za ucznia znajdującego się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uważa się ucznia spełniającego co najmniej jedno poniższych z kryteriów:

– orzeczenia o niepełnosprawności/potrzebie kształcenia specjalnego,

– oświadczenie o pochodzeniu ucznia z rodziny wielodzietnej,

– zaświadczenie o umieszczeniu w pieczy zastępczej,

– oświadczenie o posiadaniu statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej,

– oświadczenie o wychowywaniu się w rodzinie niepełnej,

– decyzja potwierdzająca pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z oświadczeniem, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia w weryfikowanym okresie,

– oświadczenie o posiadaniu przez ucznia doświadczenia migracji.

Głównym celem projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć i wyjazdów mających na celu rozwinięcie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań poza edukacją formalną w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej ze szkół podstawowych Gminy Bychawa.

Postawiony, cel wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów grupy docelowej:

a) brak wystarczającej ilości zajęć pozalekcyjnych niezbędnych do rozwoju kompetencji i zainteresowań oraz wspierających rozwój umiejętności deficytowych,

b) obniżona motywacja do nauki i poszerzania horyzontów spowodowana niedostosowaniem form edukacji do potrzeb uczniów,

c) deficyty edukacyjne uczniów spowodowane długotrwałą nauką zdalną,

d) utrudniony dostęp do atrakcyjnych form edukacji, wynikający z ograniczeń ekonomicznych,

e) brak rozwijających form spędzania czasu wolnego w okresie wakacji.

Cel projektu jest tożsamy z celem interwencji EFS+, tj. wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich

ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Efektem projektu będzie rozwój kompetencji i umiejętności muzycznych, artystycznych i sportowych uczniów oraz rozwój kompetencji w obszarze nauk ścisłych i zainteresowanie szeroko pojętą nauką.

Wskaźniki rezultatu: liczba uczniów którzy rozwiną kompetencje, umiejętności, uzdolnienia i zainteresowania poza edukacją formalną po zakończeniu programu

– 90 (45K i 45M).

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 323 225,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich : 274 741,00 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń – do dnia 19 stycznia 2024 r.

Formularz rekrutacyjny

Zdjęcia z wydarzenia

Inne aktualności

Rozwiń skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Bychawa

Roboty opanują szkołę – zapraszamy na bezpłatne półkolonie!

Mirosław Stoczkowski
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Uczennice, Wyścigówki, roboty podążające po linii, roboty sumo i wiele...
Aktywna Szkoła - Aktywny Weekend

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Aktywna Szkoła Aktywny Weekend”

Mirosław Stoczkowski
Harmonogram czerwiec   22 VI (sobota)         Daniel Juchna    11.00 – 14.00 23...
Ekologia Wydarzenia

Przedszkolaki z Woli Gałęzowskiej odwiedziły ZOO w Zamościu

Mirosław Stoczkowski
W piątek, 14 czerwca, przedszkolaki z grup „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

Mirosław Stoczkowski
14 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Aktualności

Wizyta w teatrze

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyli w ciekawym...
Doradztwo zawodowe Edukacja z wojskiem

Edukacja z wojskiem w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Wydarzenia

UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY

Mirosław Stoczkowski
Dla każdego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w życiu, należy więc dbać i pielęgnować tę więź....
Doradztwo zawodowe Program wychowawczo-profilaktyczny

WIZYTA PANA POLICJANTA

Mirosław Stoczkowski
W dniu 4 .06.2024r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Pana aspiranta Janusza Konefała. Dzielnicowy...
Program wychowawczo-profilaktyczny Wydarzenia

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie – Okręg Wyborczy nr 3

Mirosław Stoczkowski
Bychawa, 05 czerwca 2024 r. – Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyły się...
Laboratorium Przyszłości

Tortille na zajęciach techniki w klasie V dzięki programowi Laboratoria Przyszłości

Mirosław Stoczkowski
05 czerwca 2024 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Wydarzenia

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zorganizowała  festyn z okazji...
Doradztwo zawodowe Pasje Program wychowawczo-profilaktyczny

Dzieci z przedszkola w Woli Gałęzowskiej uczestniczą w warsztatach czekoladowych

Mirosław Stoczkowski
W dniu 27 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im....
Skip to content