Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Oficjalny Wniosek/Petycja* – na mocy art. 63 Konstytucji RP – w trybie Ustawy o petycjach

From: Inicjatywa – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze [mailto:rodzinnemiejsca@samorzad.pl]
Sent: Monday, March 29, 2021 2:59 PM
To: adresat.urzad@samorzad.pl
Subject: Oficjalny Wniosek/Petycja* – na mocy art. 63 Konstytucji RP – w trybie Ustawy o petycjach

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320)

 

 

  • 1)W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

– szczegóły pod – https://podworko.nivea.pl

 

Preambuła Wniosku:

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym.

 

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Osnowa Petycji:

Niniejszym, wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA.

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły/ Osoby zarządzające*) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.

 

Dodatkowo:

 

  • 2)Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URLhttps://podworko.nivea.pl )

 

Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Szkół / Ośrodków Kultury i Sportu – miejscowo właściwych dla terenu gminy – może również służyć art. 65 §1 KPA.

 

 

  • 3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej/Ośrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do konkursu może być sfinansowanie przez podmiot komercyjny budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł. brutto wartości rynkowej.

Podobnie – jak w latach ubiegłych – aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców;

2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców;

3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.

 

 

Każdy zarejestrowany Podmiot, który przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

Uproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – w 3 intuicyjnych krokach – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

  • 4) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni, Regulamin Konkursu Podwórko NIVEA, wizualizacje podwórka.

 

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl

 

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

 

Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskie do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online.

 

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z ponad 250 wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017 2018 2019, 2020 r.

 

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

 

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka NIVEA” – byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” – edycja 2021. Jest to już siódma nasza akcja tego typu.

 

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę/OSiR/Dom Kultury zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

 

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych.

 

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – „Podwórko NIVEA” – na terenie całej Polski.

 

Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl

 

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu zostaną wybrane JST/Szkoły/OSiR/Domy Kultury, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

 

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA – dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem https://podworko.nivea.pl

 

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia Organizatora Konkursu „Podwórko NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

 

 

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

 

 

Komentarz:

 

Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin.

 

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

 

„§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

  • 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc)

 

 

 

W załączeniu – stosowne dossier formalne

 

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k

  1. Morszyńska 55

02-916 Warszawa

 

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

Prezes Zarządu: Adam Szulc

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

  1. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) – osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Zdjęcia z wydarzenia

Inne aktualności

Ekologia Wydarzenia

Przedszkolaki z Woli Gałęzowskiej odwiedziły ZOO w Zamościu

Mirosław Stoczkowski
W piątek, 14 czerwca, przedszkolaki z grup „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

Mirosław Stoczkowski
14 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Aktualności

Wizyta w teatrze

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyli w ciekawym...
Doradztwo zawodowe Edukacja z wojskiem

Edukacja z wojskiem w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Wydarzenia

UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY

Mirosław Stoczkowski
Dla każdego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w życiu, należy więc dbać i pielęgnować tę więź....
Doradztwo zawodowe Program wychowawczo-profilaktyczny

WIZYTA PANA POLICJANTA

Mirosław Stoczkowski
W dniu 4 .06.2024r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Pana aspiranta Janusza Konefała. Dzielnicowy...
Program wychowawczo-profilaktyczny Wydarzenia

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie – Okręg Wyborczy nr 3

Mirosław Stoczkowski
Bychawa, 05 czerwca 2024 r. – Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyły się...
Laboratorium Przyszłości

Tortille na zajęciach techniki w klasie V dzięki programowi Laboratoria Przyszłości

Mirosław Stoczkowski
05 czerwca 2024 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Wydarzenia

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zorganizowała  festyn z okazji...
Doradztwo zawodowe Pasje Program wychowawczo-profilaktyczny

Dzieci z przedszkola w Woli Gałęzowskiej uczestniczą w warsztatach czekoladowych

Mirosław Stoczkowski
W dniu 27 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im....
Program wychowawczo-profilaktyczny Wolontariat szkolny

Kiermasz charytatywny w Woli Gałęzowskiej: „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Mirosław Stoczkowski
W dniu 26 maja przy kościele parafialnym w Woli Gałęzowskiej odbył się kiermasz charytatywny zorganizowany...
Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej odwiedzają Farmę Iluzji

Mirosław Stoczkowski
W dniu 20 maja 2024 r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w...
Skip to content