Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Konkurs na najlepszego sportowca szkoły

PROGRAM
SZKOLNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ZOFII PRZEWŁOCKIEJ

W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ

Wstęp

 

Założeniem tego programu jest nie tylko wszechstronny rozwój osobowości, ale i rozszerzenie aktywności ruchowej służącej doskonaleniu gier i zabaw zespołowych oraz rozwijaniu własnych uzdolnień motorycznych uczniów.

W trakcie aktywności ruchowej ujawniają się potencjalne możliwości dziecka związane ze sprawnością ruchową i wydolnością fizyczną, dlatego obok rozwoju sprawności ogólnej na zajęciach rozwijana była także sprawność ukierunkowana.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej szkole nie ma godzin przeznaczonych na zajęcia SKS-u realizacja powyższych zamierzeń realizowana jest w ramach czwartej godziny w-f. Uczeń poprzez pełnienie różnorodnych ról związanych z aktywnością ruchową, będzie mógł się sprawdzić przy jednoczesnym swoim rozwoju i odkrywaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. Zajęcia te będą dostarczały wszystkim uczestnikom zajęć każdorazowo wiele radosnych i silnych przeżyć emocjonalnych.

Nauczą się zdrowej rywalizacji i tolerancji przejawiającej się w poszanowaniu innych, a wspólne wjazdy na zawody sportowe wykształtują u nich umiejętność współpracy, integracji, rywalizacji i zasad fair play.

 

Cele ogólne i założenia programowe

 

 • Podnoszenie sprawności fizycznej ogółu dzieci w szkole,
 • Upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • Rozwijanie sportowych zainteresowań wśród uczniów,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci,
 • Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 • Organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,
 • Prowadzenie szkolnych igrzysk sportowych jako całorocznego cyklu gier i zawodów sportowych, organizowanych dla ogółu uczniów na zasadzie współzawodnictwa o najbardziej usportowioną klasę, ucznia,
 • Systematyczny udział w rozgrywkach międzyszkolnych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim zgodnie z kalendarzem imprez,
 • Współudział w konserwacji przyszkolnych urządzeń sportowych,
 • Podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły i środowiska.

 

Treści kształcenia i wychowania

 

 1. Organizacja grupy ćwiczebnej.
  • informacja o celach, o prawach i obowiązkach członków,
  • przygotowanie i porządkowanie terenu i sprzętu.
 2. Ocena potencjału motorycznego.
  • szybkości,
  • siły,
  • wytrzymałości.
 3. Rozwój ogólnej sprawności fizycznej: przestrzeganie zasady wszechstronności rozwoju: szybkości, wytrzymałości, siły, zręczności, gibkości, koordynacji ruchowej.
  • przygotowanie do udziału w zawodach jesiennych i wiosennych,
  • doskonalenie postaw – aktywizacja do samodzielnego działania,
  • zapoznanie z harmonogramem imprez sportowych.
 4. Kształtowanie sprawności specjalnej dla danej dyscypliny sportowej w zakresie:
  • mini piłki nożnej,
  • tenisa stołowego,
  • mini piłki siatkowej,
  • lekkiej atletyki.
 5. Doskonalenie podstaw gier sportowych.
 6. Przygotowanie techniczne i taktyczne.
 7. Poprawa stanu zdrowia, harowanie organizmu.
 8. Oddziaływania społeczno – wychowawcze.
  • kształtowanie osobowości i społecznego zaangażowania,
  • rozwijanie sportowych zainteresowań,
  • upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu,
 9. Udział i organizacja zawodów i zabaw rekreacyjnych szkolnych.
 10. Start w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym.
 11. Współpraca z Urzędem Gminy.
 12. Prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.
 13. Organizacja imprez własnych.

 

Formy i metody prowadzenia zajęć

 

Do rozwiązań organizacyjnych, które przyczynią się do aktywności ruchowej uczniów na zajęciach stosowane będą następujące formy:

 • forma ćwiczeń w grupach, drużynach, parach i zastępach sprawnościowo- zmiennych
 • forma indywidualna

Podczas zajęć ważną rolę spełnia zastosowanie odpowiedniej metody w realizowaniu zaplanowanych zadań. Dlatego w procedurach osiągania celów dominują takie metody jak:

 1. Produktywne:
  • metoda zabawowo-naśladowcze,
  • metoda zabawowo-klasyczne,
  • metoda bezpośredniej celowości ruchu.
 2. Kreatywne:
  • metoda ruchowej ekspresji twórczej,
  • metoda problemowa.
 3. Reproduktywne:
  • metoda naśladowcza ścisła,
  • metoda zadaniowa ścisła.

 

Opis założonych osiągnięć ucznia

 

Udział w tych zajęciach daje uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa w zawodach, a także lepszego do nich przygotowania, a tym samym reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez branie udziału w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

 

Zasady BHP na zajęciach

 

 1. Zapoznanie z ogólnym regulaminem sali zastępczej i boisk szkolnych.
 2. Bezpieczne korzystanie z przyborów i sprzętu sportowego.
 3. Wdrażanie uczniów do przestrzegania ostrożności i zasad BHP.
 4. Utrzymanie właściwej dyscypliny na zajęciach.
 5. Przestrzeganie zasad i przepisów zabaw i gier.

 

Uwagi o realizacji

 

Zajęcia odbywać się będą zarówno w sali jak i na boisku szkolnym oraz w terenie. Uczniowie oprócz sprawności ogólnej kształtować będą także sprawność specjalną dla danej dyscypliny sportowej.

Chłopcy będą rozwijali sprawność w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego i piłki siatkowej. Dziewczęta natomiast w zakresie piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki i atletyki terenowej.

 

Dobór dyscyplin sportowych uzależniony jest od warunków szkolnych, a więc dostosowany do istniejącego zaplecza sportowego. Po roku działań dokonam ewaluacji, która będzie polegać na zaobserwowaniu:

 • atrakcyjności programu dla uczniów,
 • praktyczności i użyteczności,

Do oceny skuteczności programu zastosuję różne formy ewaluacyjne, doraźne i długofalowe. Narzędziami do zbierania informacji będą:

 • anonimowe ankiety dla uczniów,
 • wywiady – zbieranie opinii uczniów o zajęciach,
 • obserwacja aktywności uczniów na zajęciach,
 • osiągnięcia uczniów na zawodach sportowych,

 

Ewaluacja, czyli ocena skuteczności pozwoli mi zorientować się czy pracuję zgodnie z postawionymi celami, a także czy stosowane przeze mnie metody i sposoby realizacji są skuteczne. Oceniając przebieg zajęć można zauważyć zarówno mocne jak i słabe strony programu i dokonać jego korekty.

Myślę, że proponowane rozwiązania w powyższym programie wpłyną pozytywnie na ukształtowanie odpowiedniej postawy ucznia wobec uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej a także wpłyną na jego wszechstronny rozwój.

 

Literatura:

 

 1. R. Trześniowski, „Zabawy i gry ruchowe” Warszawa 1959 r.
 2. M. Demel, A. Skład, „Teoria wychowania fizycznego”
 3. A. Rokita, T Rzepa, „Metodyka zespołowych gier” WF Wrocław 2000 r.
 4. F. Makurat, „Sport, rodzina szkoła” AWF Gdańsk 1991 r.

 

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

ORAZ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ KLASĘ W SZKOLE.

 

Uczestnictwo:

 

We współzawodnictwie uczestniczą uczniowie klas IV- VI naszej szkoły. Punkty zdobywa każdy uczeń, pod warunkiem uczestnictwa w zawodach międzyklasowych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich. O ile w powyższych zawodach będą uczestniczyć reprezentanci szkoły i tam będą mogli zdobywać punkty za współzawodnictwo to dla reszty uczniów i klas, w założeniu tego regulaminu droga do zdobywania punktów nie jest zamknięta. Samo uczestnictwo uczniów w zawodach między klasowych daje punkty. Najważniejsze jest w tym wypadku samo uczestnictwo a nie wynik.

 

Punktacja:

 

Zawody szkolne: I miejsce 7 pkt, II- 6, III-5, IV-VI-4, VII- IX-3, X i dalej 1pkt.

Zawody gminne: I miejsce 9 pkt, II-8, III-7, IV-6, V-5, udział 1pkt

Zwody powiatowe: I miejsce 10 pkt, II-9, III-8, IV-7, V-6, VI-5,VII-4, VIII-3,

udział 2pkt.

Zawody rejonowe: I miejsce 12 pkt, II-11, III-10, IV-9, V-8, VI-7,VII-6, VIII-5, IX-4, udział 3pkt

Zawody wojewódzkie: I miejsce 15 pkt, II-13, III-12, IV-11, V-10, VI-9, VII-8, VIII-7, IX-6, X-5, udział 4pkt.

Uczeń, który uzyska największa liczbę punktów w ciągu roku szkolnego zostanie najlepszym sportowcem szkoły. Średnia sumy punktów uzyskana przez wszystkich uczniów danej klasy stanowi o miejscu w rywalizacji między klasowej.

 

Dyscypliny objęte współzawodnictwem:

 

 • Gry zespołowe: mini piłka nożna, piłka siatkowa, dwa ognie, unihoc, piłka ręczna, piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi przełajowe, biegi krótkie, inne imprezy poza szkołą

 

 • Indywidualnie: biegi przełajowe, tenis stołowy

Zarówno sposób i kryteria punktacji, jak i dyscypliny objęte współzawodnictwem stanowią w bieżącym roku szkolnym propozycję, na podstawie której w kolejnych latach, poszczególne elementy będą poprawiane i dostosowywane do panujących warunków w naszej szkole. Uwagi dotyczące wyżej wymienionych spraw będą mile widziane, zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów.

 

Opracował:

mgr Janusz Flis

nauczyciel wychowania fizycznego

Zdjęcia z wydarzenia

Inne aktualności

Ekologia Wydarzenia

Przedszkolaki z Woli Gałęzowskiej odwiedziły ZOO w Zamościu

Mirosław Stoczkowski
W piątek, 14 czerwca, przedszkolaki z grup „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

Mirosław Stoczkowski
14 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Aktualności

Wizyta w teatrze

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyli w ciekawym...
Doradztwo zawodowe Edukacja z wojskiem

Edukacja z wojskiem w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Wydarzenia

UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY

Mirosław Stoczkowski
Dla każdego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w życiu, należy więc dbać i pielęgnować tę więź....
Doradztwo zawodowe Program wychowawczo-profilaktyczny

WIZYTA PANA POLICJANTA

Mirosław Stoczkowski
W dniu 4 .06.2024r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Pana aspiranta Janusza Konefała. Dzielnicowy...
Program wychowawczo-profilaktyczny Wydarzenia

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie – Okręg Wyborczy nr 3

Mirosław Stoczkowski
Bychawa, 05 czerwca 2024 r. – Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyły się...
Laboratorium Przyszłości

Tortille na zajęciach techniki w klasie V dzięki programowi Laboratoria Przyszłości

Mirosław Stoczkowski
05 czerwca 2024 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Wydarzenia

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zorganizowała  festyn z okazji...
Doradztwo zawodowe Pasje Program wychowawczo-profilaktyczny

Dzieci z przedszkola w Woli Gałęzowskiej uczestniczą w warsztatach czekoladowych

Mirosław Stoczkowski
W dniu 27 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im....
Program wychowawczo-profilaktyczny Wolontariat szkolny

Kiermasz charytatywny w Woli Gałęzowskiej: „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Mirosław Stoczkowski
W dniu 26 maja przy kościele parafialnym w Woli Gałęzowskiej odbył się kiermasz charytatywny zorganizowany...
Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej odwiedzają Farmę Iluzji

Mirosław Stoczkowski
W dniu 20 maja 2024 r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w...
Skip to content