Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Dowożenie

SP Wola Gałęzowska rok szkolny 2020/2021

Harmonogram 

DOWOŻENIE: cały tydzień

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Kowersk (p. pks) 7.25 → Gałęzów  – Kolonia Druga (p.1 pks – zakręt) 7.27 → Gałęzów  – Kolonia Druga (p.2 pks – mleczarnia) 7.29 → Gałęzów  – Kolonia Druga (p. 2 Sękowski) 7.31 → Gałęzów (p. pks) 7.33 → Wola Gałęzowska – szkoła 7.37

 

Kierunek: Gałęzów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki  (autobus gminny)

Bychawa 7.05 → Gałęzów (p. pks) 7.08 → Gałęzów – Hektary (p.1) 7.12 → Gałęzów – Hektary (p.1) 7.13 → Marynki (p. 1) 7.20 → Marynki (p. 2 ) 7.21→ Marynki (p. 3) 7.23 Wola Gałęzowska (szkoła) 7. 27 → Józwów (p. pks) 7.33.→ Wola Gałęzowska – Kolonia (p. Pks) 7.35 – Wola Gałęzowska (szkoła) 7.37

 

ODWOŻENIE

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.05

Wola Gałęzowska (szkoła) 14.45

Kierunek  – Gałezów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki  –  13.05 (autobus gminny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.05

Wola Gałęzowska (szkoła) 14.45

środa

 

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.55

Kierunek  – Gałezów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki  –  (autobus gminny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.55

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. W razie nie stawienia się dziecka do świetlicy wychowawcy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za dziecko.
  2. W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, która musi być dostarczona przed opuszczeniem szkoły do wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie może być uzgodnione telefonicznie, które musi być zapisane w dzienniku. W przypadku braku zwolnienia szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły.
  3. Odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek autobusowy (wyznaczone miejsce do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
  4. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat.
  5. Na początku roku szkolnego rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym).
  6. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  7. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja.
  8. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

Rodzice uczniów zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz Harmonogramem dowożenia, które znajdują się na stronie szkoły oraz w świetlicy szkolnej.