Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Obwód Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej obejmuje: Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Józwów, Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga, Kowersk.

Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 objęte są dzieci siedmioletnie (rocznik 2010). Zgłoszenia przyjmowane są od 13 kwietnia do 21 kwietnia 2017r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej.

Zasady rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne może się rozpocząć po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebność z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przybywających do szkoły w ciągu roku szkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata do dyrektora szkoły wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej:
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
  • rodzeństwo kandydata spełnia w szkole obowiązek szkolny,
  • szkoła znajduje się w miejscu pracy lub w pobliżu miejsca pracy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata lub na trasie dojazdu do miejsca pracy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,
  • kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły autobusem szkolnym,
  • nauka w klasie pierwszej jest kontynuacją wychowania przedszkolnego kandydata w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Bychawa,
  • kandydat jest członkiem rodziny niepełnej.
 6. Kryteria wymienione w pkt. 5 podlegają następującej punktacji:
  • 10 pkt,
  • 10 pkt,
  • 5 pkt,
  • 5 pkt,
  • 5 pkt,
  • 5 pkt,
  • 5 pkt,
 7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
 8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg. uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.
 9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.
 10. Terminy rekrutacji:
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 13 kwietnia do 28 kwietnia 2017 roku.
  • Składanie wniosków i wymaganej dokumentacji o przyjęcie kandydata do klasy I odbywa się od 13 kwietnia do 21 kwietnia 2017 roku.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się w dniu 28 kwietnia poprzez wywieszenie list na tablicy w szkole.
  • W przypadku, gdy podane terminy dotyczące rekrutacji wypadają w dni wolne od pracy obowiązującym jest kolejny dzień roboczy następujący po danym terminie.
 11. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji zawartych w pkt. 5:
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (oryginał dokumentu),
  • oświadczenie o niepełnosprawności rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,
  • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej szkole,
  • oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o miejscu pracy,
  • oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o możliwości dojazdu autobusem szkolnym kandydata do szkoły,
  • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że nauka w klasie pierwszej jest kontynuacją wychowania przedszkolnego w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Bychawa,
  • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że kandydat jest członkiem rodziny niepełnej .
 12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawnych opiekunów kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekunów prawnych kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 14. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie do kryterium 2

Oświadczenie do kryterium 3

Oświadczenie do kryterium 4

Oświadczenie do kryterium 5

Oświadczenie do kryterium 6

Oświadczenie do kryterium 7

10.04.2017, 10:26