Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Dowożenie

SP Wola Gałęzowska rok szkolny 2017/2018

Harmonogram wstępny

DOWOŻENIE

Kierunek: Gałęzów- Gałęzów Hektary-Kowersk- Gałęzów Kolonia Duga- Marynki-Józwów- Wola Gałęzowska ( szkoła)-Bychawa

! /zabierane są dzieci do przedszkola w Woli Gałęzowskiej i jednocześnie zabierane są dzieci do Bychawy/ Dowożenie do oddziału przedszkolnego na godzinę 800.

7.20 Bychawa→Gałęzów 7.24→Gałęzów Hektary 7.28 → Kowersk 7.39 →Gałęzów Kolonia Druga (p.1) 7.42 → Gałęzów Kolonia Druga (p.2) 7.43 →Gałęzów Kolonia Druga (p.3)7.44 →Marynki (końcowy) 7.51 →Marynki (p.1) 7.53→Marynki (p.2) 7.54Marynki (p.3) 7.55Józwów 8.00→Wola Gałęzowska Kolonia 8.01→Wola Gałęzowska (szkoła) 8.03Bychawa (p. za Biedronką) 8.13→Bychawa (p. ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 8.15

 

Dowożenie do szkoły na godzinę 845

Kierunek: Wola Gałęzowska-Hektary-Józwów- rozpoczęcie zajęć godz. 8.45

8.15 Bychawa →Gałęzów 8.18 → Gałęzów Hektary 8.23 → Wola Gałęzowska (szkoła) 8.27 → Wola Gałęzowska Kol. 8.29 –→ Józwów ( p k. Żaka)→ 8.33 – Wola Gałęzowska (szkoła) 8.40

Kierunek: Wola Gałęzowska-Kowersk- Marynki- rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 8.45

8.08 Bychawa →Kowersk 8.19 →Gałęzów Kol. Druga (p PKS) 8.21 → Gałęzów Kol. Druga (p k. sklepu) 8.24 → Gałęzów Kol. Druga (p k. Sękowskiego) 8.25 → Gałęzów (p. k. Rozdzialika) 8.26 → Marynki (p. końcowy) 8.37 → Marynki (p. k. Makuły) 8.39 – Marynki (p.2) 8.41 – Marynki (p. 3) 8.42- Wola Gałęzowska (szkoła) 8.45

 

ODWOŻENIE

Kierunek: Marynki – Kolonia Gałęzów Druga – Kowersk

SP Wola Gałęzowska 13.10→ Marynki (K. Krzyża) 13.13 →Marynki (K. P. Ciupaka) 13.14 →Marynki (K. P. Widza) 13 15 → Marynki (K. P. Walczaka) 13.17 → Gałęzów Kolonia Druga (K. P. Rozdzialik) 13.25, → Gałęzów Kolonia Druga (k. P. Sękowskich) 13.26, → Gałęzów Kolonia Druga (k. sklepu) 13.30 → Gałęzów Kolonia Druga (P) 13.33   →Kowersk (P) 13.37

 

Kierunek: Wola Gałęzowska- Józwów-Hektary

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej 13.15 → Wola Gałęzowska Kolonia (PKS) 13.18 → Józwów (k. P. Żaka)13.20 → Gałęzów Hektary 13.32 (k. P. Salasy) →Gałęzów Hektary 13.33 – Gałęzów (PKS) 13.37

Kierunek: Kowersk – Kolonia Gałęzów Druga – Marynki

SP Wola Gałęzowska 15.30 → Marynki (K. Krzyża) 15.33 → Marynki (K. P. Ciupaka) 15.34→ Marynki (K. P. Widza) 15.35→ Marynki (K. P. Walczaka) 15.36→ Gałęzów (K. P. Rozdzialik) 15.47→ Gałęzów Kolonia Druga (k. P. Sękowskich) 15.48→   Gałęzów Kolonia Druga (k. sklepu) 15.51→ Gałęzów Kolonia Druga (P) 15.52→ Kowersk (P) 15.55

Kierunek: Józwów – Gałęzów Hektary

SP w Woli Gałęzowskiej 15.36 → Wola Gałęzowska Kolonia (PKS) – 15.38 →Wola Gałęzowska Kolonia – 15.40 →Józwów (K. P. Żaka)– 15.42 → Gałęzów Hektary – 15.54

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. W razie nie stawienia się dziecka do świetlicy wychowawcy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za dziecko.
  2. W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, która musi być dostarczona przed opuszczeniem szkoły do wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie może być uzgodnione telefonicznie, które musi być zapisane w dzienniku. W przypadku braku zwolnienia szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły.
  3. Odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek autobusowy (wyznaczone miejsce do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
  4. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat.
  5. Na początku roku szkolnego rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym).
  6. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  7. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja.
  8. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

Rodzice uczniów zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz Harmonogramem dowożenia, które znajdują się na stronie szkoły oraz w świetlicy szkolnej.