Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Dowożenie

SP Wola Gałęzowska rok szkolny 2018/2019

Harmonogram 

DOWOŻENIE

 1. Kierunek: Gałęzów- Gałęzów Hektary-Kowersk- Gałęzów Kolonia Druga- Marynki-Józwów- Wola Gałęzowska, zajęcia  dla SP Wola Gałęzowska 8.05, SP Bychawa- zajęcia na 8.20

Bychawa 7.05→Gałęzów 7.10→Gałęzów Hektary 7.22 → Kowersk 7.33 →Gałęzów Kolonia Druga (p.1) 7.36 → Gałęzów Kolonia Druga (p.2) 7.37 →Gałęzów Kolonia Druga (p.3) 7.38 →Marynki (końcowy) 7.46 →Marynki (p.1) 7.47→Marynki (p.2) 7.48Marynki (p.3) 7.49 →Wola Gałęzowska (szkoła) 7.54→ Józwów 7.56→Wola Gałęzowska Kolonia 7. 57.Wola Gałęzowska (szkoła) 8.01 →Bychawa (p. za Biedronką) 8.11→Bychawa (p. ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 8.13

 

Uwaga! Dzieci z Gałęzowa wsiadaja na przystanku w Gałęzowie  do autobusu jadącego w kierunku Stara Wieś o godz. 7.10 →szkoła 7.13

 

ODWOŻENIE

1.Kierunek: Marynki – Kolonia Gałęzów Druga – Kowersk 

SP Wola Gałęzowska 13.20→  Marynki (K. Krzyża) 13.23 →Marynki (K. P. Ciupaka) 13.24 →Marynki (K. P. Widza) 13.25 → Marynki (K. P. Walczaka) 13.27 → Gałęzów Kolonia Druga (K. P. Rozdzialik) 13.35,  → Gałęzów Kolonia Druga (k. P. Sękowskich) 13.36, →  Gałęzów Kolonia Druga (k. sklepu)  13.40 → Gałęzów Kolonia Druga (P) 13.43   →Kowersk (P) 13.47

 

 1. Kierunek: Wola Gałęzowska- Józwów-Hektary

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej 13.20 → Wola Gałęzowska Kolonia (PKS) 13.23  → Józwów (k. P. Żaka)13.25 →  Gałęzów Hektary 13.37 (k. P. Salasy) →Gałęzów Hektary 13.38 – Gałęzów (PKS) 13.43

 

 1. Kierunek: Gałęzów Hektary Kowersk- Gałęzów Kolonia Druga-  Marynki-Józwów- Wola Gałęzowska  Kolonia- od poniedziałku do piątku ( jednocześnie odwożenie  uczniów ze SP w Woli Gałęzowskiej , wsiadają w Bychawie gimanazjaliści z Gałęzowa i Woli Gałęzowskiej)

ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 14. 38 → Bychawa (p. k. Biedronki) 14.40 →Gałęzów 14.45 →Wola Gałęzowska  14.50 → szkoła 14.55 →Wola Gałęzowska Kolonia 15.00→Józwów 15.03 →Marynki (p. k. krzyża)15.13 → Marynki (p.2) 15.15 →Marynki (p.3) 15.17→Galęzów  Kolonia Druga (p.1) 15.23 →Gałęzów Kolonia Druga (p.2) 15.25 →Gałęzów Kolonia Druga (p.3) 15.27 → Kowersk 15.32→ Gałęzów Hektary 15.43 → Bychawa 16.00

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. W razie nie stawienia się dziecka do świetlicy wychowawcy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za dziecko.
 2. W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, która musi być dostarczona przed opuszczeniem szkoły do wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie może być uzgodnione telefonicznie, które musi być zapisane w dzienniku. W przypadku braku zwolnienia szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły.
 3. Odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek autobusowy (wyznaczone miejsce do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 4. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat.
 5. Na początku roku szkolnego rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym).
 6. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja.
 8. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

Rodzice uczniów zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz Harmonogramem dowożenia, które znajdują się na stronie szkoły oraz w świetlicy szkolnej.