Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Doskonalenie

Człowiek- najlepsza inwestycja

   Nasza szkoła jako jedna z 83 placówek w Powiecie Lubelskim została objęta działaniami projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
   Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r.  bezpośrednio przez Powiat Lubelski. Instytucjami wspierającymi są Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, trzy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz 2 Biblioteki Pedagogiczne. Jest pilotażem nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, a jego celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach (warsztatach, wykładach,  konsultacjach grupowych i indywidualnych) w  wybranym obszarze: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Ponadto  nauczyciele współpracują z dyrektorami i nauczycielami z innych placówek na platformie internetowej udostępnionej przez ORE w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Na platformie w ramach wybranej sieci publikujemy opisy swoich lub wykorzystywanych działań, omawiamy trudności, dzielimy się doświadczeniem.

Nauczyciele  angażują się w pracę następujących sieci:

„Nauczyciele pracują zespołowo” – 1 nauczyciel.

Zalety udziału w projekcie:

 • „blisko szkoły”- czyli funkcjonowanie w jej najbliższym otoczeniu, organizowanie szkoleń w naszej szkole dla całej Rady Pedagogicznej,
 • praca na potrzeby szkoły – oferta i przebieg procesu doskonalenia Rady Pedagogicznej dostosowany jest do aktualnych potrzeb naszej szkoły towarzyszy  szkole w całym procesie doskonalenia: od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian
 • wykorzystanie potencjału różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli
 • wsparcie szkoły przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w procesie identyfikacji potrzeb i formułowania celów. Naszym SORE jest p. Ewa Niezgoda
 • zapewnienie szkole możliwości korzystania z ekspertów, materiałów i przydatnych kontaktów

Korzyści z realizacji projektu

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, np. o metody, techniki motywowania uczniów do pracy
 • większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej
 • wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami
 • upowszechnienie dobrych praktyk
 • promocja działalności szkoły w  środowisku

 

Więcej aktualnych informacji na stronie:  http://www.bpe.powiat.lublin.pl