Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Doskonalenie

Plan doskonalenia rocznego

 

Plan doskonalenia rocznego Urząd Miejski w Bychawie

ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
województwo lubelskie

 

(nazwa i adres  JST)

 

Wizja końcowa /
cel główny

 

Poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych poprzez wzmocnienie wybranych kompetencji kluczowych uczniów w szkołach Gminy Bychawa.
Czas realizacji Data podpisania umowy Data rozpoczęcia działań Data zakończenia realizacji Uwagi

 

 

 

     
Wykaz placówek biorących udział w projekcie

 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie

Opis diagnozy

 

1.            Marzec 2020. Raport na temat planowania doskonalenia w szkołach podstawowych Gminy  przygotowano na podstawie danych pozyskanych z  placówek. Dotyczył on: LICZBY NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH w zależności od stopnia awansu zawodowego; LICZBY UCZNIÓW W PLACÓWKACH – średnia liczba uczniów; WYNIKI EGZAMINÓW; ODCHYLENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW

Szkoły vs gmina; STRUKTURY DOSKONALENIA vs nadzór pedagogiczny. Na ich podstawie, dzięki narzędziu Edukompas sformułowano wnioski, które zostały omówione z dyrektorami szkół na spotkaniu:

·         Wyraźnie widoczna  jest dominacja form  wychowawczych i dydaktycznych – to korzystna proporcja, natomiast brakuje szkoleń z zakresu rozwoju osobowego i metodycznych.

·         Żadne formy doskonalenia nie stanowią kontynuacji tematów podjętych w ubiegłym roku.

·         Formy doskonalenia pozostają bez związku z rozpoznaną przez dyrektora kluczową kompetencją, która powinna być rozwijana u uczniów.

·         Większość  wskazanych jako istotne wniosków z nadzoru pedagogicznego i przekonań pedagogicznych dyrektorów znajduje odzwierciedlenie w formach doskonalenia.

2.            Dnia 25.09.2020 odbyło się spotkanie z dyrektorami i wicedyrektorami szkół w formie stacjonarnej. Zostali oni zapoznani z ideą kompleksowego wspomagania, została także pokazana prezentacja przedstawiająca wyniki diagnozy wstępnej. Przeprowadzono diagnostyczną rozmowę, podczas której jednogłośnie uznano, że monitorowana w roku 2021 będzie  Kompetencja w zakresie postaw oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

3.            W dniach 05.10.2020, 29.10.2020, 04.11.2020, 17.11.2020, 23.11.2020, ( odbyły się rady pedagogiczne dla szkół . Wprowadzono nauczycieli w ideę kompleksowego wspomagania, osadzono je w prawie oświatowym. Zbadano znajomość kompetencji kluczowych za pomocą platformy  po stwierdzeniu niewystarczającej znajomości „nowych” kompetencji z 2018 roku, przybliżono je ogólnie. Następnie w głosowaniu na czacie platformy clickmiting dokonano wyboru kompetencji kluczowej do monitorowania – Kompetencja w zakresie postaw oraz w zakresie umiejętności uczenia się. Ostatecznie po diagnozie ta kompetencja została wybrana do Monitorowania w roku 2021 przez wszystkie szkoły.

Cele operacyjne

 

1.            Nauczyciele szkół uczestniczą w kompleksowym programie doskonalenia nakierowanym na wzmocnienie kompetencji kluczowych decydujących dla jakości uczenia się

2.            Kadra kierownicza szkół  zna kompetencje kluczowe i stosuje je w nadzorze pedagogicznym i planowaniu pracy szkoły.

3.            W Gminie Bychawa są zorganizowane i działają sieci współpracy między szkołami.

4.            Kadra nauczycielska wykorzystuje gry edukacyjne oraz różnorodne techniki pracy, także w formie zdalnej, w celu angażowania i motywowania uczniów.

5.            Kadra nauczycielska stosuje w procesie nauczania aktywizujące techniki i metody uczenia się, zachęcając uczniów do ich  stosowania w procesie kształcenia.

6.            W szkołach wdrażana będzie atmosfera promująca uczenie się, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych sposobów i metod zwiększających odpowiedzialność osobistą ucznia za rozwój.

Zakładane efekty

 

1.            Poprawa efektów kształcenia w szkołach.

2.            Integracja zespołów nauczycielskich wokół celów szkół.

3.            Upowszechnienie dobrych praktyk ze szkół o najwyższych wynikach z poszczególnych przedmiotów

4.            Wzmocnienie zaangażowania uczniów w edukację, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych.

                        

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ

 

Etap działań

 

Sposoby realizacji/ nazwa Liczba godz. Termin Efekty/ Uwagi
Koalicja zadaniowa:

Informowanie, konsultowanie współdecydowanie

 

 

Współpraca z koordynatorem ze strony JST

Zgodnie z potrzebami Cały czas trwania projektu Efektywna komunikacja pomiędzy ORKE a JST
Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza

 

Spotkanie z konsultantem ORKE, przedstawienie wyników wstępnej diagnozy Prezentacja wyników diagnozy pogłębionej w narzędziu edukompas 2 h Marzec 2020 – Wnioski do planu doskonalenia w prezentacji
Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza  Spotkanie z kadrą zarządzającą szkół w UM Bychawa, przeprowadzenie wywiadu 3 h 25.09.2020

 

 

Wnioski do planu doskonalenia:

wybór kompetencji do monitorowania:

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza Rada pedagogiczna w formie stacjonarnej

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce  nerzędzie:

Koło kompetencji

3 h 05.10.2020 Wnioski do planu doskonalenia:

Wybór – Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza Rada pedagogiczna w formie zdalne , Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej diagnoza przeprowadzona w formie głosowania na czacie platformy clickmiting 3 h 29.10.2020 Wnioski do planu doskonalenia wybór kompetencji do monitorowania:

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza Rada pedagogiczna w formie zdalne , Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej diagnoza przeprowadzona w formie głosowania na czacie platformy clickmiting 3 h 04.11.2020 Wnioski do planu doskonalenia wybór kompetencji do monitorowania:

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza Rada pedagogiczna w formie zdalne , Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie diagnoza przeprowadzona w formie głosowania na czacie platformy clickmiting 3 h 17.11.2020 Wnioski do planu doskonalenia

wybór kompetencji do monitorowania:

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych: Diagnoza Rada pedagogiczna w formie zdalne , Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie diagnoza przeprowadzona w formie głosowania na czacie platformy clickmiting 3 h 23.11.2020 Wnioski do planu doskonalenia

wybór kompetencji do monitorowania:

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Planowanie:

opracowanie planu doskonalenia

Spotkanie zespołu wdrożeniowego tj. koordynatorów szkolnych oraz dyrektorów szkół. Opracowanie harmonogramu działań 3h 11.12.2020 Plan doskonalenia. Wybór szkoleń z oferty ORKE, w grupach zespołowych:

– nauki ścisłe,

– nauki humanistyczne,

– języki obce.

Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Wykład, pt. Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształtowanie umiejętności uczenia się. 3 h Styczeń 2021 Wszyscy nauczyciele w formie zdalnej
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe

 

Warsztat,  Jak podnosić wyniki egzaminu z matematyki. 3 h Luty 2021 Nauczyciele przedmiotów ścisłych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Webinar, Escape room w nauczaniu języków obcych. 3 h Luty 2021 Nauczyciele języków obcych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Wykład, Obowiązkowa dokumentacja szkoły (pedagogiczna i niepedagogiczna) 3 h Luty 2021 Kadra zarządzająca
Monitoring:

Bieżąca ocena działań, weryfikacja celów

 

Sieć współpracy, Warsztaty wymiany doświadczeń

Rekomendowane przez ORKE/Macrosoft Teams

Wg potrzeb Luty 2021 Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie stosowania nowych umiejętności w planowaniu  lekcji. Utworzenie banku sprawdzonych pomysłów.

Baza pomysłów.

Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe

 

Webinar: Wychowanie ku wartościom 3 h Marzec 2021 Wszyscy nauczyciele w formie zdalnej
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe

 

Warsztat:  Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym. 3 h Kwiecień 2021 Nauczyciele przedmiotów ścisłych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Warsztat: Egzamin z języka obcego nowożytnego po klasie ósmej szkoły podstawowej. 3 h Kwiecień 2021 Nauczyciele języków obcych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Warsztat: Rozumiem świat. Uczeń jako odbiorca i interpretator tekstów kultury. 3 h Maj 2021 Nauczyciele humaniści wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Monitoring:

Bieżąca ocena działań, weryfikacja celów

Sieć współpracy, Warsztaty wymiany doświadczeń. Ankieta wśród uczniów i rodziców.

Rekomendowane przez ORKE/Macrosoft Teams

Wg potrzeb Kwiecień 2021 Rozwijanie praktycznego warsztatu nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących (także zdalnie) Poszerzony bank pomysłów, planowanie wykorzystania metod aktywizujących w odniesieniu do treści podstawy programowej..
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Warsztat: Szkiełko i oko. Zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych. 3 h Maj 2021 Nauczyciele przedmiotów ścisłych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Wdrażanie: Doskonalenie zawodowe Warsztat:

Jak przygotować ucznia z języka polskiego ?

3 h Maj 2021 Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich szkół/stacjonarnie/wymiana doświadczeń
Monitoring:

Bieżąca ocena działań, weryfikacja celów

Sieć współpracy, Warsztaty wymiany doświadczeń.

Ankieta w formie zdalnej wśród uczniów i rodziców.

Rekomendowane przez ORKE/Macrosoft Teams

Wg potrzeb Czerwiec 2021 Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się nauczycieli od siebie. Lekcje pokazowe (także zdalnie). Notatki (konkluzje) po spotkaniu poświęconym omówieniu lekcji, plan działania do dalszego wprowadzania metod aktywizujących z uwzględnieniem wniosków wynikających z prowadzonych obserwacji.
Ewaluacja:

Ocena rezultatów,

analiza przebiegu

 

ARTYKUŁ PRASOWY 2h Czerwiec/

lipiec 2021

Katalog przykładowych pytań:

1. Jakie były cele zmiany/projektu i sposób/forma jego realizacji?

2. Kto brał w nim udział?

3. Jak wyglądały przygotowania do realizacji zmiany/ projektu?

4. Które działania były najbardziej atrakcyjne, a które najmniej/ najbardziej nużące?

5. Czego nowego dowiedzieli się podczas realizacji zmiany/projektu?

7. Jakie nowe umiejętności przyswoili sobie podczas jego trwania?

10. Czego nie udało im się zrobić? Dlaczego?

11. Co zrobili dodatkowo?

12. Jakie są ogólne wrażenia członków grupy, jakie nastroje, uczucia dominują

15. Kto pomógł i w jakim zakresie w realizacji zmiany/projektu?

16. Jakie są plany na przyszłość, zarówno tę najbliższą jak i dalszą w kontekście obszaru zmiany/projektu?

Skip to content